عکس متحرک
صفحه نخست       پست الکترونیک          تماس با ما              ATOM            طراح قالب
گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من


انجام پایان نامه ارشد مدیریت

مقدمه
طرح تحقیق، خیلی مهم ترین اصلی ترین بخش یك كار تحقیقی و پژوهشی است، طرح تحقیق ( Proposal) اصل تحقیق نیست، بلكه طرح اولیه و طرح پیشنهادی تحقیق است، طرح تحقیق در واقع شبیه طرح اولیه و پیشنهادی یك ساختمان است كه توسط ارشیتكت (پژوهشگر یا محقق) اركان اصلی آن طراحی محاسبه شده به صورت نقشه ماكت ساختمان در آمده است و چنانچه یك مهندس خبره ( استاد راهنما ) به آن نگاه كند، بتواند ساختمانی را ( پژوهشی را) كه بر طبـق این نقشه شكل می گیرد، از قبل جهت تجسم كند. پژوهشگری كه قصد تحقیق دارد، ابتدا باید برای پژوهش مورد نظر خود طرح تحقیق بنویسد. طرح تحقیق در واقع نقشه انجام تحقیق است راهنمای محقق برای عملیاتی كردن اجرای تحقیق است .
هر چند انتخاب موضوع و فرایند تهیه و تكمیل یك پروپوزال به راحتی در مدت زمانی كوتاه انجام می شود، اما باید توجه داشت كه پروپوزال در واقع پیشنهادیه تحقیق بوده به منزله نقشه های محاسباتی ساختمان است، لذا چنانچه با دقت و با محاسبات دقیق طراحی گردد، پژوهشگر در انجام مراحل بعدی با مشكل اساسی روبرو نخواهد شد. به جمله دیگر چنانچه دانشجوئی عنوان پژوهش خود را درست گزینش كرده باشد و تمامی اركان اجزاء پروپوزال به ویژه طرح مسئله، ارزش و ارزش تحقیق، تاریخچه مطالعات، اهداف، سئوالات، فرضیه ها روش مراحل انجام تحقیق را به طور دقیق و كامل تهیه كرده باشد، در انجام پژوهش با مشكلاتی از عبارت سر درگمی ابهام روبرو نخواهد شد، به طوری كه گفته می شود پژوهشگری كه طرح تحقیق خود را به طور دقیق، روشن كامل نوشته، به نظر می رسد بیش از 50 درصد رساله پایان نامـه خود را تهیه كرده است.

اجزاء تشكیل دهنده طرح تحقیق
1- عنوان تحقیق

نخستین گام در انجام تحقیق، تعیین عنوان تحقیق است. هیچ پژوهشگری نمی تواند بدون معین شدن عنوان تحقیق، پژوهش را شروع كند. عنوان به منزله مقصد و طرح نهایی انجام پژوهش است لذا در تعیین و گزینش آن تذکر به نكات زیر ضروری است:
1- خوب است عنوان تحقیق نه خیلی كوتاه، نه خیلی طولانی، بلكه مختصر، جامع، رسا غیر سئوالی باشد.
2- خوبتر است در ابتدای عنوان از عبارت هایی چون: بررسی، ارائه الگو، مطالعه، طراحی، تحلیلی بر، تبیین ....مصرف شود.
3- خوب است در عنوان تحقیق به نوعی متغیر های مستقل وابسته نشان داده شوند.
4- مورد تحقیق باید نو جدید باشد.
5- عنوان پژوهش باید اهمیت تحقیق داشته باشد.
6- پژوهشگر باید توان انجام تحقیق را داشته باشد.
7- موضوع تحقیق در حوزه كاری و تخصصی پژوهشگر باشد.
8- موضوع پژوهش باید به گونه ای باشد كه جامعه به انجام تحقیق درباره آن نیازمند باشد پژوهش بتواند با نتایج مشكلی را از جامعه برطرف كند.
9- پژوهشگر به عنوان تحقیق انجام پژوهش درمورد آن میل و علاقه داشته باشد.
10- مورد تحقیق باید عملی و اجرائی بوده و قابلیت انجام تحقیق را داشته باشد .
11- عنوان تحقیق باید به گونه ای باشد كه هدف های تحقیق را بیان كند .
12- بهتر است در عنوان تحقیق، قلمرو مكانی و محدوده زمانی پژوهش معین گردد.

2-اصطلاحات و کلمه ها

تعدادی از اصطلاحات و واژه های فنی و تخصصی مربوط به عنوان و مورد پژوهش ( 3 تا 6 ) ارائه شده و جهت هریك مختصراً از منابع اصلی و معتبر، تعریفی آورده می شود.

3- شرح بیان مسئله تحقیق ( طرح یك مشكل)
مسئله در واقع سئوالی است كه در ذهن پژوهشگر راجع به یك پدیده، مشكل معضل بیان می شود، هدف محقق از طرح این سئوال ریشه یابی، علت یا علل به وجود آورنده آن مشكل و یا راهكارهای رفع آن است.
در بیان مسئله محقق باید نكات زیر را رعایت كند:
1- محقق، شواهدی باید نشان دهد كه معضلی مشكلی در جامعه وجود دارد.
2- محقق باید مشكل بیان شده را بیان كند و ابعاد مختلف آن را به طور مستند نشان دهد.
3- محقق باید نشان دهد که قصد او از انجام تحقیق چیست؟ کدام متغیرها را قصد دارد مطالعه کند؟ شیوه ی بررسی متغیرها ( اثر، رابطه یا ...) چگونه است.
4- پژوهشگر در انتها بهتر است محدوده زمانی و قلمرو زمانی تحقیق را نیز معین نماید .
معمولا مسئله تحقیق بایستی مساله را بیان نماید ، ابعاد آنرا مستند نشان دهد، انگیزه پژوهشگر را بیان نماید متغیرها را نشان داده، نحوه تحلیل آنها را روشن کرده و محدوده مکانی و زمانی تحقیق را تعیین نماید.

4-ارزش و ضرورت مساله تحقیق
در این مورد پژوهشگر می بایست معین نماید که مساله تحقیق چه اهمیت ی دارد و ضرورت انجام این پژوهش چیست نتایج آن در چه زمینه ای از ارزش بیشتری برخوردار است.
- ارزش این تحقیق در رابطه با نظریه های موجود چیست؟
- نتایج این تحقیق در غنا بخشیدن به ادبیات مساله چه نقشی دارد؟
- نقش نتایج تحقیق در ارائه مـدل ، الگو، نظریه یا توسعه بسط نظریه های قبلی چگونه است؟
- ارزش نتایج تحقیق جهت مدیران و پروگرام ریزان چیست؟
- نتایج مثبت این تحقیق در ابعاد راهنمای ی پژوهشی چه اثری دارد؟
- نتایج مثبت این تحقیق در ابعاد پژوهشی چگونه است؟
5-قبلی ه تحقیق
برای اینکه پژوهشگر تحقیقات خود را در راستای پژوهش های هم خانواده قرار دهد آن را با دستاوردهای مشاهدات دیگران همآهنگ نماید ، نیاز دارد با مراجعه به اسناد و مدارک پیرامون موضوع مسئله ای که جهت تحقیق انتخاب کرده ، آگاهی را گسترش دهد.
هدف از گنجاندن بخش قبلی ه تحقیق ادبیات موضوع، توجه به نكات زیر است :
1-برقراری ارتباطی منطقی بین اطلاعات پژوهش های قبلی با مسئله تحقیق
2-آشنایی با چارچوب نظری یا تجربی مسئله تحقیق
3-آشنایی باروش های تحقیق مورد استفاده در پژوهش های قدیم
4-پیشگیری از دوباره کاری
5-استفاده از تجربیات مفید محققان قبلی
6-آگاهی از نقاط ضعف پژوهش های پیشین
جهت دسترسی به اهداف بالا تدوین مطالب پیشینه، رعایت نكات زیر ضروری است:
الف-منابع اطلاعاتی ارتباط با موضوع انتخاب گردد
ب- نتایج بررسی ها قبلی مطالعه، نقد و ارزیابی شود
ج- ترتیب موارد از كلی به جزئی ( عمومی به اختصاصی ) تدوین گردد

نحوه تدوین مشاهدات انجام شده

6-اهداف تحقیق
اهداف تحقیق می تواند به دو صورت کلی جهت بیان شوند:
الف-هدف کلی
هدف کلی مستقیماً ازمورد تحقیق مشتق می شود.
ب-اهداف ویژه
این هدف ها از مسئله پژوهش از اهداف کلی مشتق می شوند در واقع زیر مجموعه هدف یا اهداف کلی پژوهش هستند . این اهداف تصریح می کنند که در این تحقیق چه چیزی انجام می شود چه چیزی انجام نمی شود.

7- موارد تحقیق
در صورتی که تحقیق با توجه به قبلی ه پژوهش نتواند جهت خاصی را برای یافته های پیش بینی نماید رابطه ی بین متغیرها را حدس بزند، می تواند به بیان سئوالات پژوهش بپردازد. در طرح سئوالات تحقیق توجه به نكات زیر ضروری است:
- سئوالات پژوهش مستقیماً از اهداف تحقیق منشأ می گیرند.
در موارد تحقیق، یک نوع متغیر بیان می شود.-
- آوردن کلمه در ابتدای سئوالات چندان مطلوب نیست.
بهتر است تعداد سئوالات محدود، شفاف و بدون ابهام باشد.-

8-فرضیه
- فرضیه، حدس گمان محقق درباره علل بوجودآمدن مشكل ارائه راه حل های آن است.
فرضیه، حدس گمان محقق در واقع جواب حدسی پژوهشگر در مورد سئوالات تحقیق است.-
- فرضیه، حدس گمان پژوهشگر درباره وجود فرق ، ابه احتمال زیاد ل رابطه یا اثر بین دو یا چند متغیر است.
- فرضیه، حدس و گمانی است که مبتنی بر دانش و تجربه درمورد حل مسئله است.
- فرضیه ها حدسیاتی است که به طور منطقی از نظریه ها بر می آیند.
- فرضیه عبارت خبری آسان ای است که در آن دو یا چند متغیر ( مستقل و وابسته)دیده می شود.
توجه : همموسیقی ی، همسویی تعادل تعداد فرضیه ها با سئوالات پژوهش زیاد لازم است.
جهت مثال، یك فرضیه آسان این است که بگوییم: میزان سواد با تعداد اولاد رابطه دارد یا تعداد خودروها در میزان آلودگی هوا تاثیر دارد.
توجه : صحت(تایید) یا عدم صحت فرضیه (رد) در محک تست و بررسی و تحقیق تعیین می شود، لذا پژوهشگر حق ندارد از قبل بطور جانبدارانه در پی تأیید آن باشد باید بداند رد یا تأیید فرضیه هیچ گونه تاثیر بد جهت پژوهش پژوهشگر ندارد.

9-روش مراحل تحقیق
یكی از اركان تحقیق یا پژوهش كه در پروپوزال بیان می شود، تعیین نوع تحقیق و مراحل انجام آن است. در این مورد محقق ضمن اشاره به نوع تحقیق، مراحل انجام آن را حاوی : وسائل گردآوری داده ها،آموزش گردآوری اطلاعات، جامعه آماری اندازه نمونه روش انتخاب نمونه از جامعه آماری، وسائل تجزیه و نقد داده ها و بالاخرهراهنمای های تجزیه و تحلیل داده ها(روش های ارزیابی کیفی کمی) را شرح می دهد.

در زیر به تعدادی از انواع تحقیق به طور مختصر اشاره می شود.
انواع تحقیق بر طبـق هدف
1-مشاهدات بنیادی

این بررسی ها در پی شناخت و کشف روابط بین پدیده ها و درک اصول و قوانین طبیعی است. این بررسی ها نظریه ها و فرضیه ها را آزمایش می کنند، قوانین علمی را کشف کرده و مرزهای دانش را گسترش می دهند.
2-نتایج بررسی ها و تحقیقات فرد دی
-این مشاهدات برداده ها ونتایج بررسی ها بنیادی تکیه دارند در پی دستیابی به اصول و قواعدی می باشند که بتوان آنها را در عمل و اجرا به کار بست.
-این مشاهدات در پی معرفت علل موارد حل آنها هستند کاربر دی فراگیر دارند.

3- تحقیقات گسترش ای
این تحقیقات در پی معرفت راه های ویرایش افزایش تولید روش های جدید تولید كالا خدمات بوده و عمدتأ متوجه نوآوری در فرایند ها، وسائل ها و کالاها در یك زمان و مكان ویِژگزینشه هستند .
انواع تحقیق بر اساس ماهیت و روش
تحقیقات تاریخی

این گونه تحقیقات مربوط به موضوعات معین و مربوط به قدیم است تلاش محقق در جهت كشف حقایق پیشین از طریق جمع آوری اطلاعات اسناد مربوط به قدیم می باشد.
تحقیقات توصیفی
هدف این تحقیقات، توصیف عینی و مرتب خصوصیات یك موقعیت یك موضوع است اما بدون هیچگونه دخالت یا استنتاج ذهنی مثل نگرش سنجی ها منو گرافی ها. تحقیقات موردی ، تحلیل محتوا، قوم نگاری زمینه یابی از انواع آن محسوب می شوند .
تحقیقات همبستگی
این تحقیقات در پی كشف رابطه همبستگی بین متغیر هاست. جهت محاسبه میزان همبستگی بین دو متغیر از همبستگی های پیرسون اسپیر من و كندال استفاده می شود.
تحقیقات علی ( علت معل ولی )
در این تحقیقات پژوهشگر با مطالعه شرایط قبلی درصدد جستجوی علل روابط ی برای وقوع حوادث است.
تحقیقات پیمایشی
در این تحقیقات، محقق جهت جواب دادن به مسئله زمان حال جمع آوری اطلاعات ازآموزش پیمایشی و عمدتأ از تكمیل پرسش نامـه یا مصاحبه مصرف می كند و هدف محقق تعمیم نتایج نمونه به جامعه بزرگتر آماری است.
تحقیقات تجربی (تست گاهی)
از این تحقیقات معمولأ جهت یافتن راه حل های موارد و یا پیدا كردن راهكارهایی جهت حل مشكلات در زمان حال یا آینده مصرف می شود، در این تحقیقات عمدتا از روابط علت معل اما مصرف می كنند مکان آزمایش پژوهش معمولأ آزمایشگاه است و متغیر ها جهت محقق قابل كنترل می باشد.

تحقیقات نیمه تجربی
این تحقیقات بیشتر مربوط به تحقیقات اجتماعی است امكان كنترل تمام متغیر ها جهت محقق وجود ندارد ، مثل سنجش خصوصیات اجتماعی فرهنگی افراد.
تحلیل محتوا
اینآموزش اکثرا ٌ جهت سنجش تحلیل گفتار متن ها مصرف می شود، مثل مقایسه تحلیلی، روزنامـه ها، مجلات، نوارها و ...تحلیل محتوا در مقولات مطالب عامیانه، علمی( متون مذهبی، كلامی، ادبی و ...) و تحلیل های كمی و ریاضی.
وسائل گرد آوری داده ها
پژوهشگر گاه جهت بدست آوردن اطلاعات به مدارك و اسناد معتبر و موثق ( كتب، منابع آماری و...) مراجعه می كند كه این منابع را دست دوم (second-hand) می نامند و گاهی نیز به منابعی نیاز دارد كه در دسترس پژوهشگر نیست یا به روز نیست، كه در این جا به گرد آوری اطلاعات از طریق میدانی (survey) یعنی تهیه پرسش نامـه ، مصاحبه و مشاهده نیازدارد.
وسائل تحلیل داده ها
در تهیه جداول، تدوین نمودارها، فرآوری ، دسته بندی ، استخراج تحلیل خوب داده ها از انواع نرم افزار های كامپیوتری چون Spss، excel، GISو... مصرف می شود.
روش های تجزیه و تحلیل داده ها
انواع آموزش های تجزیه و تحلیل داده هاعبارتند ازروش های تحلیل كیفی و كمی ( آمار توصیفی و استنباطی )
جامعه آماری اندازه نمونه
در این قسمت جامعه آماری مورد نظر معین شد،شیوه تعیین تعداد نمونه به طور شفاف بیان می شود و نیزبه شیوه گزینش نمونه ها از جامعه آماری نیز اشاره می شود.
10- كاربرد نتایج تحقیق
در این مورد پژوهشگر به گروه ها، سازمان ها و نهاد های مصرف كننده از نتایج تحقیق اشاره می كند.
11- محدودیت های تحقیق
در این مورد محقق با بیان محدودیت هایی كه سر راه تحقیق است، به خواننده پیام می دهد كه درباره فرایند تحقیق قضاوت عادلانه ای داشته باشد.
در هر تحقیق تعدادی از محدودیت های احتمـا لی به شرح زیر می تواند سر راه محقق قرار گیرد:
- كمبود منابع علمی
- كمبود منابع مالی
- ضعف همکاری سازمان ها و نهاد ها
- گرفتاری های شخصی محقق
- كمبود وقت در اختیار
- تعداد و متغیرهای ناخواسته
- ناهمموسیقی ی اساتید راهنمانوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
یکشنبه 26 اردیبهشت 1395
یکشنبه 17 فروردین 1399 04:08 ق.ظ
cialis price https://cilismg.com/ - when to take cialis canadian cialis <a href="https://cilismg.com/#">liquid cialis</a> cialis 20mg
یکشنبه 17 فروردین 1399 01:24 ق.ظ
buy viagra online cheap https://genericvigrarja.com/ - generic viagra cost is viagra safe <a href="https://genericvigrarja.com/#">viagra ingredients</a> viagra connect usa
شنبه 16 فروردین 1399 07:56 ب.ظ
viagra for sale https://genericvigrarja.com/ - canadian viagra how to use viagra <a href="https://genericvigrarja.com/#">cialis vs viagra</a> cost of viagra
شنبه 16 فروردین 1399 03:44 ب.ظ
viagra connect usa https://genericvigrarja.com/ - cialis vs viagra is viagra over the counter <a href="https://genericvigrarja.com/#">viagra online</a> viagra substitute
شنبه 16 فروردین 1399 01:26 ب.ظ
Hello to every body, it's my first go to see of this weblog; this web site includes amazing
and truly good information for readers.
شنبه 16 فروردین 1399 03:42 ق.ظ
Purchasing wholesale vs. Buying When You Required: Many Canadian drug stores offer <a href=http://canadianpharmacyonlinestore.com/>generic cialis canada pharmacy</a> canada online pharmacy viagra does viagra work for women discounts on mass purchases. Numerous drug stores themselves acquire medicines wholesale orders from <a href="http://canadianpharmacyonlinestore.com/"> agree with</a> distributors at very discounted rates.
جمعه 15 فروردین 1399 10:22 ب.ظ
Buying in Bulk vs. Acquiring When You Need: Numerous Canadian drug stores offer <a href=http://canadianpharmacyonlinestore.com/>canadapharmacyonline.com</a> northwestpharmacy.com canadian online drugstore price cuts on mass purchases. Many pharmacies themselves obtain medications in bulk orders from <a href="http://canadianpharmacyonlinestore.com/"> Northwest Pharmacy Canada</a> distributors at highly marked down prices.
پنجشنبه 14 فروردین 1399 04:31 ب.ظ
Buying in Bulk vs. Acquiring When You Need: Plenty Of Canadian pharmacies use <a href=http://canadianpharmacyonlinestore.com/>Canadian Pharmacies</a> canadian cialis reviews viagra generic online discounts on mass acquisitions. Several pharmacies themselves procure medications wholesale orders from <a href="http://canadianpharmacyonlinestore.com/"> additional info</a> representatives at highly discounted rates.
پنجشنبه 14 فروردین 1399 04:51 ق.ظ
Acquiring wholesale vs. Purchasing When You Required: Several Canadian pharmacies offer <a href=http://canadianpharmacyonlinestore.com/>rite aid pharmacies</a> viagra pro cialis online canadian pharmacy discounts on bulk purchases. Many pharmacies themselves acquire medicines wholesale orders from <a href="http://canadianpharmacyonlinestore.com/"> canadian pharmacy http://canadianpharmacyonlinestore.com/</a> representatives at very discounted prices.
چهارشنبه 13 فروردین 1399 05:34 ب.ظ
Getting in Bulk vs. Purchasing When You Need: Numerous Canadian drug stores offer <a href=http://canadianpharmacyonlinestore.com/>online pharmacies canada</a> viagra from a pharmacy in canada how does cialis work price cuts on mass purchases. Many pharmacies themselves procure medications in bulk orders from <a href="http://canadianpharmacyonlinestore.com/"> visit the website</a> distributors at highly discounted prices.
چهارشنبه 13 فروردین 1399 04:43 ق.ظ
Purchasing in Bulk vs. Acquiring When You Need: Several Canadian pharmacies supply <a href=http://canadianpharmacyonlinestore.com/>like this</a> viagra from a pharmacy in canada buying viagra from canada discount rates on bulk purchases. Several drug stores themselves acquire medications in bulk orders from <a href="http://canadianpharmacyonlinestore.com/"> CanadianPharmacyOnlineToUsa.com Canadian Pharmacy Online</a> suppliers at extremely marked down prices.
سه شنبه 12 فروردین 1399 08:35 ب.ظ
hujmvk sildenafil citrate generic india <a href=http://si1denafilfored.com/>*generic viagra*</a> navigate to this web-site yuelsi find more information <a href="http://si1denafilfored.com/">sildenafil store.com</a> i loved this
سه شنبه 12 فروردین 1399 07:44 ب.ظ
asusyz go here <a href=http://si1denafilfored.com/>how much is sildenfil citrate 100 mg. in usa pharmacys</a> look at this now liatyq clicking here <a href="http://si1denafilfored.com/">viagra 100mg 30tables</a> u.s. pharmacies sildenafil citrate
سه شنبه 12 فروردین 1399 07:20 ب.ظ
srxctw sildenafil tablets 100 mg <a href=http://si1denafilfored.com/>viagra 50mg</a> click this link now oygsqt understanding <a href="http://si1denafilfored.com/">generic sildenafil citrate for sale</a> generic sildenafil citrate vs viagra
سه شنبه 12 فروردین 1399 01:23 ب.ظ
Getting wholesale vs. Buying When You Need: Plenty Of Canadian pharmacies supply <a href=http://canadianpharmacyonlinestore.com/>canadian pharmacy no prescription</a> rx canada no prescription viagra discount rates on mass purchases. Several drug stores themselves obtain medicines in bulk orders from <a href="http://canadianpharmacyonlinestore.com/"> canadian pharmaceuticals</a> distributors at extremely discounted rates.
سه شنبه 12 فروردین 1399 11:37 ق.ظ
Hi, i think that i saw you visited my blog so i came to
“return the favor”.I'm attempting to find things to improve my site!I suppose its ok
to use some of your ideas!!
دوشنبه 11 فروردین 1399 09:47 ب.ظ
ilbsyd Discover More Here <a href=http://si1denafilfored.com/>siledefil</a> generic seldenafil lplcln my latest blog post <a href="http://si1denafilfored.com/">sildenafil citrate viagra</a> Continue Reading
دوشنبه 11 فروردین 1399 06:02 ب.ظ
عکس متحرک - پروپوزال چیست و در تنظیم آن چه نكاتی باید رعایت شود؟
دوشنبه 11 فروردین 1399 09:57 ق.ظ
what is viagra https://usaerectionrx.com/ - viagra coupon how to get viagra <a href="https://usaerectionrx.com/#">viagra over the counter</a> teva generic viagra
دوشنبه 11 فروردین 1399 09:51 ق.ظ
rzraqy try this website <a href=http://si1denafilfored.com/>what is generic for viagra</a> buy generic viagra usa pharacy ytgmio Sildenafil Citrate <a href="http://si1denafilfored.com/">purchase generic viagra inside usa</a> you can try here
دوشنبه 11 فروردین 1399 05:45 ق.ظ
e-cig viagra review [url=http://viagenmdx.com/#]cvs viagra[/url] graph on sildenafil,viagra,vardenafil
potency&47;streanths viagra without prescription -
online viagra risk viagra or viagra
دوشنبه 11 فروردین 1399 02:10 ق.ظ
ctehta do you agree <a href=http://si1denafilfored.com/>buy generic viagra from india</a> click to read iokggh a knockout post <a href="http://si1denafilfored.com/">generic viagra 100mg price</a> click here to read
دوشنبه 11 فروردین 1399 01:44 ق.ظ
xulcpe sildenafil <a href=http://si1denafilfored.com/>buy sildenfil citrate in usa</a> prescription viagra gkpdwx more info <a href="http://si1denafilfored.com/">best generic viagra prices</a> website here
یکشنبه 10 فروردین 1399 08:38 ب.ظ
gbenha how much is yours worth? <a href=http://si1denafilfored.com/>generic sildenafil</a> Viagra jfwack viagra <a href="http://si1denafilfored.com/">genetic viagra</a> this website
یکشنبه 10 فروردین 1399 11:41 ق.ظ
<a href="http://canadianonlinepharmacyph.com/">no 1 canadian pharcharmy online</a>
http://canadianonlinepharmacyph.com/
<a href=http://canadianonlinepharmacyph.com/>rx online no prior prescription</a>
یکشنبه 10 فروردین 1399 07:34 ق.ظ
generic viagra purchase zamrfixtpkwl sildenafil citrate vs sildenafil <a href="http://medsildenafilusa.com/">sildenafil citrate</a> buy generic viagra usa pharacy <a href=http://sildenafilrxusa.com/>find</a>
usa viagra pharmacy pujgxotmblxr viagra 100mg 30tables <a href="http://rxmedgenericusa.com/">sildenafil citrate versus viagra</a> viacra <a href=http://rxmedusa.com/>fildena vs viagra</a> sildenafil 100
gaqvuxeftdbv viagra cost per pill walmart qtamieualjyd <a href="http://rxmedusa.com/">go to this website</a> viagra+generic <a href=http://1stcanadapharm.com/>learn more here</a>
sildenafil citrate tablets 100 mg vrctxvwouxya buying generic viagra in the usa <a href="http://1stcanadapharm.com/">try this</a> fildena vs viagra <a href=http://1stmedsusa.com/>viagra viagra 100 mg tablets</a>

vagra
یکشنبه 10 فروردین 1399 05:16 ق.ظ
vagra aybvrpayxzyh sildenafil 100mg specifications <a href="http://rxmedusa.com/">killer deal</a> viagra, revatio in oman pharmacy <a href=http://firstmedsusa.com/>best site</a>
sildenafil citrate 100mg pills price vaatjldikykb viagra, revatio in oman pharmacy <a href="http://medsildenafilusa.com/">this site</a> fildena vs viagra <a href=http://sildenafil-us.com/>sildehafil</a> viarga gerenicte
duxvpnoagqer sildenafil citrate tablets 100mg mspowjwqwixr <a href="http://1stmedsusa.com/">why not try here</a> best site for generic viagra reviews <a href=http://firstmedsusa.com/>sildenafil citrate</a>
(sildenafil nmzjxijwedeq acids buyer of italy <a href="http://rxmedgenericusa.com/">www.2usa-pharmacy.usa</a> viagra com <a href=http://1stmedsusa.com/>helpful site</a>

generic viagra reviews
یکشنبه 10 فروردین 1399 05:15 ق.ظ
qbcxtu try this out <a href=http://si1denafilfored.com/>what is the function of higra 120 tablets</a> Homepage gpuvka Sildenafil Citrate <a href="http://si1denafilfored.com/">cheap generic viagra</a> her comment is here
یکشنبه 10 فروردین 1399 04:06 ق.ظ
drxssa viagri <a href=http://si1denafilfored.com/>women's viagra</a> caverta vs viagra qczcsl click here for info <a href="http://si1denafilfored.com/">genaric sildenafil</a> Get More Info
یکشنبه 10 فروردین 1399 04:05 ق.ظ
Getting wholesale vs. Buying When You Required: Numerous Canadian pharmacies provide <a href=http://canadianpharmacyonlinestore.com/>canadian pharmacy CanadianPharmacyonlineStore.com</a> canadian medications onlinepharmaciescanada.com discount rates on bulk acquisitions. Many drug stores themselves obtain medications in bulk orders from <a href="http://canadianpharmacyonlinestore.com/"> mexican pharmacy</a> representatives at highly discounted prices.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic